WEBSİTE ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ VE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER 

Tena Tekstil Ürünleri San Ve Tic Ltd Şti,( Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.)  www.tenamoda.com adresinden insan kaynakları bölümüne tıklamak suretiyle yönlendirilen https://tenatekstil.com.tr/insankaynaklari/ adresindeki (Bundan sonra  “ Site”  olarak anılacaktır)   ilgili formun doldurulması  vasıtasıyla işlenen tüm kişisel veriler bakımından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusudur. Bu web sitesini kullanan tüm ziyaretçiler ise bundan sonra “ Kullanıcı” veya “Kullanıcılar” olarak anılacaktır. 

 • • İsim, soyisim, telefon, e-posta adresi
 • • Tarafımıza aktaracağınız konu içerisinde, özel nitelikli veya bu nitelikte olmasa dahi yukarıda sayılmayan kişisel verileriniz yer alıyor ise, bu verilerin de aşağıda size açıklanan koşullara tabi olduğunu beyan eder, bu hususa dikkat etmenizi öneririz. 

Bu metinle, siz değerli Kullanıcılara, siteyi kullanırken elektronik ortamda hangi kişisel- verilerinizin alındığını veya alınmasının muhtemel olduğunu açıklamak, gerek 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması gerekse Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği ( GDPR) hükümleri kapsamında Kullanıcıların aydınlatılmasını sağlamayı amaçlıyoruz. 
 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket tarafından https://tenatekstil.com.tr/insankaynaklari/ websitesindeki işbaşvurusu amacıyla doldurulan  formla ve ek olarak iletilen CV’nizle gönderdiğiniz kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle işlenebilir. Kişisel verileriniz;

 • • Başta tarafınızla iletişime geçebilmek, kimlik doğrulama ve kayıt oluşturulması, amacıyla,
 • • Çalışan Adayı’nın niteliğinin, tecrübesinin ve ilgisinin açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek,
 • • Gerektiği takdirde çalışan adayının ilettiği bilgilerin doğruluğunu teyit edebilmek ve üçüncü kişilerle iletişime geçebilmek amacıyla 
 • • Aranan pozisyona uygun olup olmadığınızın tespiti amacıyla, uygun olmadığınıza karar verildiği takdirde daha sonrasında da benzer pozisyonlarda değerlendirmek amacıyla,
 • • Gerektiğinde İşkur bildirimlerinin yapılması amacıyla,
 • • Çeşitli insan kaynakları uygulamaları kullanımı amacıyla,
 • • Üst yönetime yapılacak raporlama ve analizlerin hazırlanması amacıyla,
 • • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla 
 • • KVKK’nda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla 
 • • Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE HANGİ AMAÇLA AKTARILACAĞI

İşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile yurtiçinde veya yurtdışındaki; 

 • • İşin yürütülebilmesi için ilgili şirket personeli ve hizmet alınan taşeron yetkilisi veya personeli ile,
 • • Gerektiğinde yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama işlevlerinin yerine getirilmesi amacıyla tedarikçilerle ve çözüm ortaklarıyla, 
 • • Gerekli kalite ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları ve bilgi güvenliği firmalarıyla, 
 • • Şirket adına veri işleyen (IT desteği veren, profilleme ve segmentasyon desteği veren, satış ve pazarlama alanında sms, mailing, arşivleme başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren) firmalarla, 
 • • Şirketin kullandığı/kullanabileceği  bilişim teknolojileri gereği başta AB ülkeleri ve Amerika başta olmak üzere yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile bulut bilişim kullanılan durumlarda bulut bilişim hizmetini veren firmalarla,
 • • İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarıyla, özel entegratör firmalarla bağımsız denetim firmalarıyla, mali müşavir/muhasebe firmalarıyla, hukuk bürolarıyla
 • • Çalışan adayı hakkında referans sağlamak amacıyla referans verilen  kurum ve şirketler ile, 
 • • Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla, 
   

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, başvuru formu altında bulunan onay kutucuğunu işaretlemeniz ve formu göndermek amacıyla yerleştirilen butonu tıklamanız suretiyle, elektronik ortamda kanuna uygun şekilde başta şirketin işveren sıfatıyla daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmesi, tarafınızla şirket arasındaki muhtemel  iş sözleşmesinin ifasını sağlamak üzere  şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanıp, işlenmektedir. Burada anılan kişisel verileriniz, bu aydınlatma metnini ve ayrıca rıza metnini elektronik ortamda onaylamanız halinde hukuken işlenebilir kabul edilir. 
 

KİŞİSEL VERİLERİNİZE ERİŞİM HAKKI VE DÜZELTME TALEPLERİ 

Tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili:

 • • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi  “Etiler Mahallesi, 1264 Sokak, No:10 Konak İzmir” Şirket adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak veya [email protected]  e-posta adresini kullanmak suretiyle, aynı yazılı ıslak imzalı talebinizi e-posta ekine ekleyerek gönderebilirsiniz. Şirketimize bu konuda ulaşmakta sorun yaşarsanız bize, hafta içi 09:00-17:30 saatleri arasında +902324821831 nolu telefondan ulaşarak size haklarınızı kullanmak için taleplerinizin iletilmesinde yukarıdaki işlemler için yardımcı olmamızı isteyebilirsiniz. 

Son güncelleme tarihi 09.04.2020